Please be advised that we use cookies on this site
Click ‘I agree’ to provide your consent.
You can cancel the consent at any time by deleting any saved cookies in your web browser settings.
By continuing to browse the site, you agree with the cookies use terms and conditions.

NERINGOS SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023-2025 METŲ VEIKSMŲ PLANAS ir jo ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila” 2023-2025 metų veiksmų planas ir jo Įgyvendinimo veiksmų planas

2021 metų korupcijos prevencijos priemonių planas
2021 metų korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė
2020 metų korupcijos prevencijos priemonių planas
2020 metų korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė
2019 metų korupcijos prevencijos priemonių planas
2019 metų korupcijos pasireiškimo tikimybė

 

Korupcijos rizikos analizė
Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnyje numatyta, kad valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityse, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, gali būti atliekama korupcijos rizikos analizė.
Korupcijos rizikos analizę Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba, kuri nustatydama korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumą valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityse, įvertina, ar valstybės ar savivaldybės įstaigos veikla atitinka vieną arba kelis iš šių kriterijų:

1) yra buvę bandymų, pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką, paveikti viešojo sektoriaus subjekto darbuotojus ar jų priimamus sprendimus;

2) nustatyta korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų kitoje panašioje valstybės ar savivaldybės veiklos srityje ar procese ir yra pagrindo manyti, kad tokio pobūdžio korupcijos rizika gali būti ir šioje valstybės ar savivaldybės veiklos srityje ar procese;

3) priimami sprendimai yra susiję su materialine ar kitokia suinteresuoto asmens nauda, leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu, kontrolės ar priežiūros vykdymu;

4) kontrolės, priežiūros ar teisėsaugos institucijos nustatė valstybės ar savivaldybės veiklos srityje ar procese korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų;

5) gauta kitos pagrįstos informacijos apie valstybės ar savivaldybės veiklos srityje ar procese esamus korupcijos rizikos veiksnius.

Detali informacija apie specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamą korupcijos rizikos analizę www.stt.lt

 

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas
Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas (Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas, Žin., 2000, Nr. 41-1162).
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatyta, kad korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos yra:

 • kyšininkavimas;
 • tarpininko kyšininkavimas;
 • papirkimas;
 • piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas;
 • piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais;
 • dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas;
 • sukčiavimas;
 • turto pasisavinimas ar iššvaistymas;
 • tarnybos paslapties atskleidimas;
 • komercinės paslapties atskleidimas;
 • neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas;
 • nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas;
 • kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą;
 • kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Korupcijos rizikos valdymo vertinimas
Bus skelbiamos (arba pateikiamos nuorodos į informacijos paskelbimo šaltinius) vidaus audito išvados dėl korupcijos rizikos valdymo vertinimo, informacija apie vidaus audito išvadose dėl korupcijos rizikos valdymo vertinimo pateiktų pasiūlymų vykdymą ir pasiektus rezultatus.

 

Pranešimai apie korupciją
Apie korupcijos atvejį (-us) galite pranešti:
LR Specialiųjų tyrimų tarnybai raštu,
visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje
(8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis),
elektroniniu paštu pranesk@stt.lt,
faksu (8 5) 2663307 arba palikite pranešimą šioje svetainėje https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/
 

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“ – kultūros ir turizmo projektų vadovė Eglė Baltranaitė,
el. p. projects@visitneringa.lt; Tel. Nr. +370 607 21 174

Pasidalinkite savo įspūdžiais apie poilsį ir paslaugas Neringoje!